Tisk
PDF

Členové výboru


Seznam členů Výboru  (od 27.4.2015)

člen: zastoupení: funkce:
1.  Communal Servis & Consulting, s.r.o.  Ing. Josef Smetana předseda spolku
       Hlavní 116, 691 56 Hrušky, IČ: 27759199
       zájmová skup.:  5. Životní prostředí  (soukromý sektor)
2.  HANÁK sítotisk s.r.o. Bc. Patrícia Juráňová místopředseda spolku
       Nádražní 1695, 696 03 Dubňany, IČ: 60739223
       zájmová skup.:  6. Drobné podnikání (soukromý sektor)
3.  SAN MARCO s.r.o. Josef Zimolka člen výboru
       Nová 905, 696 11 Mutěnice,  IČ: 18828132
       zájmová skup.:  3. Cestovní ruch (soukromý sektor)
4.  Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s. František Tichý člen výboru
       Na Šlajsi 35, 691 51 Lanžhot,  IČ: 22899162
       zájmová skup.:  3. Cestovní ruch (soukromý sektor)
5.  Obec Lužice Ing. Jaroslav Kreml člen výboru
       Česká 1, 696 18 Lužice,  IČ: 44164343
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)
6.  Obec Moravský Žižkov Bc. Josef Osička člen výboru
       Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov,  IČ: 00283371
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)
7.  Obec Rohatec Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. člen výboru
       Květná 359/1, 696 01 Rohatec,  IČ: 00488526
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)

 

Statut výboru:

§ 7  Výbor

1.  Výbor je rozhodovacím (statutárním) orgánem spolku a má 7 členů včetně předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava. Je složen z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem výboru musí být bezúhonná a svéprávná osoba.
2.  Je-li členem výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje
3.  Funkční období členů výboru činí čtyři roky, opakované zvolení je možné.
4.  Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení valné hromady a v souladu s těmito stanovami. Za svou činnost výbor odpovídá valné hromadě.
5.  Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výboru svolává předseda spolku MAS Dolní Morava, případně místopředseda spolku MAS Dolní Morava, a to nejméně 7 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům výboru, je místo, termín a návrh programu schůze.
6.  Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
7.  Hlasovací právo členů výboru je rovné.
8.  Výbor ze svého středu volí předsedu spolku MAS Dolní Morava a místopředsedu spolku MAS Dolní Morava a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava výboru nezaniká členství ve výboru, Předseda spolku je zároveň předsedou výboru, který svolává a řídí zasedání.

9. Výbor zejména:

a)  řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku,
b)  připravuje návrh plánu činnosti,
c)  předkládá valné hromadě výroční zprávu,
d)  zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí,
e)  zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku,
f)  schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER),
g)  schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
h)  schvaluje výzvy k podávání žádostí,
i)  vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise,
j)  svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně.
k)  připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy,
l)  vede evidenci členů sdružení,
m)  zajišťuje vedení účetnictví

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista